دولت های سنتی و ویژگی های آنها

در هر دورهای اندیشمندان سرچشمه پیدایش دولت را در یک چیز دانسته اند. زمانی نظریه الهی دولت مورد قبول اکثر اندیشمندان و مردم بود. این نظریه ها دولت را به نظریه الهی نسبت می دادند. دورهای نیز سر چشمه دولت بیشتر به قرارداد اجتماعی منسوب می شد. این نظریه ها دولت را نتیجه عمل ارادی و تعمدی انسان می دانستند. در این نظریه ها برای رضایت و توافق انسانها ادامه خواندن “دولت های سنتی و ویژگی های آنها”